Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlöm az oldalon! Köszönöm, hogy vásárlása során megtisztel a bizalmával! Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen dokumentum tartalmát!

Az ÁSZF-ről szóló mező kipipálásával, kártyaadatai megadásával, vagy a hírlevelekre elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával Ön (mint „Vásárló”) jogilag kötelező erejű megállapodást köt a Prenit Kft-vel (mint „Szolgáltató”) – 8000 Székesfehérvár Móri út 80.-, az alább részletezett feltételekkel:

Szolgáltató adatai

Név: Prenit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár Móri út 80.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Móri út 80.
Üzlet, átvételi pont címe: 8000 Székesfehérvár Várkörút 42.
Adószám: 14518524-2-07
Telefonszám: +36/30 641 3326

E-mail: szzsasvanyekszerek@gmail.com vagy zsuzsa@szzsasvanyekszerek.hu
Honlap: www.szzsasvanyekszerek.hu

Fontosabb fogalmak

Felek: Szolgáltató és Vásárló együttesen
Fogyasztó (2014.03.15-én életbe lépő új Ptk. 8:1 paragrafusa értelmében) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.szzsasvanyekszerek.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal

Szerződés: Szolgáltató és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Termék: Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásró, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az oldalon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 8000. Székesfehérvár Várkörút 42
Telefon: +36/30 641 3326
Honlap cím: www.szzsasvanyekszerek.hu
E-mail: szzsasvanyekszerek@gmail.com vag zsuzsa@szzsasvanyekszerek.hu y

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a szolgáltató üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni, eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A szerző saját művét a © karakter elhelyezésével jelzi. A jogtulajdonos: Prenit Kft.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek/szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Prenit Kft. Termékei és szolgáltatásai

Jelen Megállapodás elektronikusan, szóban, vagy más módon történő teljesítése során Vállalkozó workshop, tanácsadási szolgáltatások ás Ásványból észült, ahhoz kötődő termékek nyújtását vállalja. Jelen szerződés feltételei érvényesek a Vállalkozó által az Ügyfélnek nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra.Jelen Megállapodás értelmében a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, termékek köre kizárólag a jelen Megállapodásban foglaltakra.

 Ellenszolgáltatás

A Vásárló a pénzbeli ellenszolgáltatást a szolgáltató honlapján közzétett fizetési ütemezés szerint teljesíti az általa választott fizetési tervnek megfelelően.

Visszatérítés

Amennyiben a Vásárló (Szolgáltatás Igénybevevője ) a szolgáltatás díjának megfizetése tekintetében kiállított számlában vagy díjbekérőben megállapított fizetési határidőben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy bármilyen programon való részvétele, bármilyen okból meghiúsul, a Vásárló a Díj visszatérítésére nem jogosult.

Jelen Megállapodás végrehajtása során a Díjért teljes mértékben a Vásárló felel. Szolgáltatások és termékek újraértékesítésének tilalma

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termékek/Szolgáltatások bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újra értékesítése, vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A szellemi tulajdon átruházásának a tilalma

Szolgáltató szerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti képzési anyagai kizárólag Vásárló személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Vásárló Szolgáltató szellemi tulajdonának használatára Vásárló üzleti céljai érdekében nem jogosult. Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül Vásárló nem jogosult a Vállalkozótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Szolgáltató szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Vállalkozó kizárólagos tulajdona. Szolgáltató tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányuló felhatalmazás sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem adható.

 Az oldalon történ fő vásárlás esetén

Megrendelés

A Vásárló megrendelést adhat le az oldalon eladásra meghirdetett termékekre/ szolgáltatásokra. A Vásárló lehetősége van e-mail-en keresztül, kérdéseket feltenni a szolgáltató számára. Ehhez vásárló meg kell adnia a nevét, e-mail címét, és a kérdésének a tárgyát.

A rendelés véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, megfelelnek az igényeinek, úgy a megrendelési űrlap kitöltésével, fizetési mód választásával (bankkártyás fizetés vagy utalás), annak teljesítésével adhatja le rendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a megrendelése elküldésével tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Fizetés

Előre utalás és bankkártyás fizetés
Bankkártyás fizetés

E lehetőség választásakor a Vásárló átirányításra kerül az OTP Simplepay fizetési szolgáltató biztonságos, online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadása és a fizetés jóváhagyása után visszairányításra kerül a Szolgáltató weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről a Vásárló e-mail értesítést kap a Szolgáltatótól. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket kínál fel az oldal, illetve a megrendelés törlését.

A Vásárló bankkártyás fizetés esetén a az általa megadott e-mail címre a fizetés sikerességéről, vagy sikertelenségéről értesítést kap.

Bankkártyás fizetés feltételei és menete

A fizetés az OTP Simplepay fizetési szolgáltató szerverén végbemenő, magas biztonsági szintű, titkosítással lebonyolított tranzakcióval történik a Vásárló bankkártyája adatainak megadásával. Ennek lépései a következőek

 1. a) A kiválasztott szolgáltatás megrendelése során a Vásárló a fizetési mód kiválasztásánál a „Bankkártyás fizetés” feliratra kattint.
 2. b) Az oldal átirányítja a fizetési szolgáltató biztonságos fizetési szerverére.
 3. c) A Vásárló megadja bankkártyájának adatait: a kártya elülső oldalán található számát, a lejárat idejét, illetve a hátoldalon lévő három számjegyű biztonsági kódot. A Vásárló ellenőrzi a megadott adatokat, és a fizetendő összeget.
 4. d) A „Fizetés” gomb megnyomásával elküldi a tranzakció adatait a fizetési szolgáltató felé. A „Fizetés” vagy „Mégsem” gomb megnyomására 25 perc áll rendelkezésre.
 5. e) A fizetést követően a fizetési szolgáltató automatikusan visszairányítja a Vásárló a Szolgáltató weboldalára, az így megjelenő oldalon a Vásárló értesítést kap a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről, továbbá a Vásárló automatikusan e-mail értesítést is kap a Szolgáltatótól.

Az OTP Simplepay fizetési szolgáltató a VISA Classic, VISA Electron, Vpay, illetve MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro típusu kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el az OTP Simplepay fizetési szolgáltató, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Vásárló a kártyáját kibocsátò banknál érdeklődhet arról, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó fizetéshez, illetve vásárláshoz.

Sikertelen tranzakció esetén az OTP Simplepay fizetési szolgáltató visszairányítja a Vásárlót a Szolgáltató oldalára, és a következő lehetőségeket ajánlja fel:

– bankkártyás fizetés újraindítása: visszatérés az OTP Simplepay fizetési szolgáltató fizetési felületére, az adatok újbóli megadása, a fizetés jóváhagyása; – előre utalás: a fizetési mód megváltoztatása előre utalásra;

– megrendelés törlése: a megrendelés visszavonása (megrendelési adatait, illetve annak törölt státuszát a regisztrált Vásárló a későbbiekben is látni fogja saját felületén).

Felhívjuk a Vásárló figyelmét, ha nem választ a megadott lehetőségek közül, és bezárja az ablakot, megrendelési adatai automatikusan törlésre kerülnek.

Sikertelen tranzakció esetén a Vásárló automatikus e-mail értesítést kap a fizetés sikertelenségéről, amelyben a hiba okáról is kap információkat.

Adatttovábbítási nyilatkozat

Mivel ‘Bankkártyás fizetéshez’ a Vállalkozó harmadik félnek- OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére-, mint adatkezelő részére a megrendelési/vásárlói adatokat átadja, ezért a vásárló az adattovábbítási nyilatkozatot a fizetéssel elfogadja. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tudomásul veszem, hogy a Prenit Kft. Adatkezelő által www. szzsasvanyekszerek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadására kerülnek az OPT Mobil Kft, mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Utalás esetén

Vásárló a megrendelt termékek árát előre fizeti meg a Szolgáltató részére. a Vásárló mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést. Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja postára vagy adja át a futárnak. A Vásárlónak a következő adatok szerint kell teljesíteni az átutalást:
Számlaszám: K&H Bank: 1040 2908 5050 5448 4852 1016
Minden utalás esetén a Prenit Kft. kedvezményezettként megjelölni és szükséges a megjegyzés (közlemény) rovatban feltüntetni a megrendelés azonosító számát. 
Számla

Szolgáltató a megrendelés összegének beérkezése után kapja meg a számlát elektronikusan a megadott Email címre küldve.

Szállítási költségek

A kiszállítás költségeiről az oldalon tájékozódhat. Az oldal tartalma a mindenkori ÁSZF részét képezi. Külföldre történő szállítást a Szolgáltató vállal, de a szolgáltatónak jogában áll ezt a pontot bármikor módosítani, illetve külföldre történő szolgátatástól elállni.

Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának Magyarországon az összeg beérkezésétől számítva 5-7 munkanap. Külföldi kiszállítás pedig szolgáltatótól függ és előzetes egyeztetést igényel. Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Külföldre történő értékesítés

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. A szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg, A szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. A szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét a szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. A szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Elállás, felmondás

Elállási nyilatkozat, a vásárlót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A szolgáltató a vásárló elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a szolgáltató a vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A vásárló által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az szolgáltatót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 A vásárló kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén A termék visszaszolgáltatása

Ha a vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A vásárló viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a vásárló a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A vásárló által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

vásárló felelőssége az értékcsökkenésért

A vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 12.

vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 1. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;

Felhasználási feltételek

Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Rossz hírnév keltésének tilalma

Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy vásárló részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen Megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti vita esetén Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.

Kártérítés

Az vásárló köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni, kártéríteni és kártalanítani szolgáltatót, szolgáltatót részvényeseit, meghatalmazottjait, tagjait és jogutódjait bármely és minden követelés és kiadás felmerülése esetén, amely – beleértve korlátozás nélkül az igényeket, károkat, döntéseket, határozatokat, egyezségeket, kivizsgálásokat, kiadásokat, ügyvédi díjakat és kifizetéseket – a termék(ek) ajánlásából, eladásából, és/vagy használatából eredő, vagy azokkal járó okból merül fel, vagy válik fizetendővé, kivéve azonban azon kiadásokat és követeléseket, melyek jelen Megállapodás szolgáltató, szolgáltató részvényesei, meghatalmazottjai, tagjai, vagy jogutódjai általi megszegéséből, vagy szolgáltató súlyos gondatlan, vagy szándékos vétkes magatartásából fakadnak. vásárló szolgáltató álláspontját osztja bármely jogi, szabályozási eljárásban, vagy hasonló eljárásban, mely jelen Megállapodásból ered, vagy azt érinti. Szolgáltató elismeri és egyetért, hogy részvényesei, meghatalmazottjai, képviselői, tagjai és jogutódjai nem tehetők személyükben felelőssé, vagy kötelezetté szolgáltató bármely tevékenysége, vagy képviselete vonatkozásában.

Értelmezés

Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a szolgáltató, szolgáltató meghatalmazottjai, vagy munkavállalói által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen szerződés rendelkezései irányadók.

Hatályos jog és illetékes bíróság meghatározása

Jelen Megállapodást a Magyar állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen Megállapodásból felmerülő jogvita esetére a Magyar Állam Fővárosi Bírósága, kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes Fél jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes Fél által jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítése érdekében.

Teljeskörű megállapodás

Jelen Megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírva, írásban módosítható.

Hatály fenntartása

A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e Megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók a Megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.

Egyéb rendelkezések

Az mező kipipálásával Felek megállapodnak, hogy bármely egyén, munkatárs, vagy kedvezményezett JELEN MEGÁLLAPODÁST magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Megállapodás faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.

Scroll to Top